Job Details: Opiekunka osoby starszej w Irlandii, ?wi?teczny


JobsIreland
Jervis Street
Dublin 1
Opiekunka osoby starszej w Irlandii, ?wi?teczny
Position: Opiekunka osoby starszej w Irlandii, bonus ?wi?teczny
**Apply on the website** euro

O NASZEJ AGENCJI:

ALHOMECARE

Jeste?my przyjazn? firm?, w której ludzie pomagaj? ludziom.

Oferujemy prac? opiekunkom osób starszych w Irlandii, z
zamieszkaniem w domach podopiecznych.

Jeste?my oficjalnie zarejestrowan? irlandzk? agencj? po?rednictwa
pracy. Istniejemy na rynku od **Apply on the website** roku. W tym
czasie pomogli?my znale?? prac? wielu opiekunkom zadowolonym z
naszego wsparcia, podopiecznym natomiast pomogli?my znale??
serdeczne, troskliwe, wykwalifikowane opiekunki.

Wspó?pracuje z nami ju? ponad sto opiekunek, w tym tak?e
piel?gniarki. Starannie dobieramy oferty pracy do preferencji
opiekunów, tak by zarówno oni, jak i ich podopieczni, czerpali jak
najwi?ksz? satysfakcj? ze wspó?pracy. Przez ca?y okres
zatrudnienia nasza agencja jest w kontakcie z opiekunem, pomaga mu i
wspiera na ka?dym etapie wspó?pracy, pocz?wszy od procesu
rekrutacyjnego, a? do zako?czenia pracy. Opiekunowie maj? sta?y
kontakt z polskim koordynatorem. Agencja nie pobiera od opiekuna
?adnych op?at na ?adnym etapie wspó?pracy. Wsparcie agencji,
jakie otrzymuje opiekun w trakcie jego zatrudnienia, nie wi??e si?
dla opiekuna z ?adnymi kosztami.

Starannie sprawdzamy rodziny, które si? do nas zg?aszaj?. Zawsze
przed podj?ciem pracy masz wgl?d do informacji o podopiecznych (stan
zdrowia, zainteresowania, preferencje dietetyczne, zakres
obowi?zków, zdj?cia, w tym swojego pokoju, domu, podopiecznego).
Wspó?praca z nami jest wyj?tkowa, s?u?ymy pomoc? przez ca?y
okres zatrudnienia, do ka?dej wspó?pracuj?cej z nami osoby mamy
indywidualne, serdeczne podej?cie.

OPIEKUNKA OSOBY STARSZEJ LIVE-IN. Z ZAMIESZKANIEM W DOMU
PODOPIECZNEGO/PODOPIECZNEJ.

Pracuj tam, gdzie mieszkasz!

Zaoszcz?d? na kosztach swojego utrzymania!

Poznaj pi?kn? Irlandi?!

SKORZYSTAJ Z NASZEGO BONUSU BO?ONARODZENIOWEGO - **APPLY ON THE
WEBSITE** EURO!
Obowi?zki:

W ZALE?NO?CI OD INDYWIDUALNYCH POTRZEB DANEGO
PODOPIECZNEGO/PODOPIECZNEJ:

* higiena osobista
* ubieranie
* przygotowywanie posi?ków
* drobne prace domowe
* dotrzymywanie towarzystwa

Wymagania:

* Komunikatywny lub dobry poziom j?zyka angielskiego- nie znasz
angielskiego dostatecznie dobrze? Pomo?emy Ci! Napisz do nas i
zapytaj o nasze darmowe materia?y do nauki angielskiego!
* Do?wiadczenie zawodowe w opiece (co najmniej kilka miesi?cy)
* Troskliwa i pracowita osobowo??
* Nie potrzebujesz profesjonalnego szkolenia w zakresie opieki nad
osobami starszymi - zapewniamy je Tobie!

Nasza oferta:

* umowa o prac?
* wynagrodzenie od **APPLY ON THE WEBSITE** do **APPLY ON THE
WEBSITE** EURO miesi?cznie za **Apply on the website** do **Apply on
the website** godzin pracy w tygodniu
* dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny- od **APPLY ON THE WEBSITE**
EURO/H
* super bonus bo?onarodzeniowy- **APPLY ON THE WEBSITE** EURO!
(Skontaktuj si? z nami i zapytaj o szczegó?y)
* dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pracy w niedziel? lub
?wi?to
* p?atny urlop (**Apply on the website** dni w roku)
* 1 lub 2 dni wolnego w ka?dym tygodniu
* darmowe zamieszkanie, wy?ywienie, media- zerowe koszty
utrzymania!
* zwrot pieni?dzy za bilet do Irlandii
* darmowe treningi
* wsparcie i pomoc agencji przez ca?y okres zatrudnienia
* mo?liwo?? wyboru podopiecznego/podopiecznejWe need : English (Good)

Type: Permanent
Payment:
Category: Others

Apply for this Job Offer
Name:  *
Email:  *
Phone:  *
Don't forget to like:
 *
Cover Note
CV:  *
Are you human ?